3 mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới (kèm link tải)

Văn bản quyết định tuyển dụng có hình thức tương đồng với hợp đồng lao động, được sử dụng phổ biến để xác nhận thời điểm nhận việc của nhân viên mới. Dù không được quy định chặt chẽ bởi pháp luật, văn bản này vẫn có ý nghĩa đặc biệt với cả doanh nghiệp và người lao động.

Sau đây, SHiring sẽ đề cập đến vai trò của đơn quyết định tuyển dụng và cung cấp mẫu đơn hoàn chỉnh kèm link tải để các nhà tuyển dụng tham khảo!

Vai trò của văn bản quyết định tuyển dụng

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới có hình thức tương đồng với hợp đồng lao động, được soạn thảo nhằm xác nhận thời điểm nhận việc của nhân viên mới sau khi kết thúc quá trình phỏng vấn, thực tập hoặc thử việc.

Mặc dù không được quy định rõ ràng bởi pháp luật, mẫu quyết định tuyển dụng vẫn được nhiều doanh nghiệp sử dụng như một cách ràng buộc trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, văn bản quyết định tuyển dụng thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản trong quy trình tuyển dụng, đồng thời hỗ trợ bộ phận nhân sự quản lý nhân viên hiệu quả hơn. Về phía người lao động, mẫu quyết định tuyển dụng là căn cứ để bảo vệ quyền lợi trong trường hợp có tranh chấp.

Giấy quyết định tuyển dụng ràng buộc trách nhiệm giữa người lao động và doanh nghiệp
Giấy quyết định tuyển dụng ràng buộc trách nhiệm giữa người lao động và doanh nghiệp

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới

Bởi không được quy định chặt chẽ bởi pháp luật nên không có quy chuẩn nào đặt ra cho biểu mẫu quyết định tuyển dụng. Dưới đây, SHiring đã soạn thảo 3 mẫu quyết định tuyển dụng hoàn chỉnh kèm theo link tải để các nhà tuyển dụng tham khảo:

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên thử việc

CÔNG TY …………………………………
Số: …/…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỬ VIỆC

__________

– Căn cứ quy chế tổ chức và điều hành của công ty …………………………………;

– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của phòng ban …………………………………;

– Căn cứ tờ trình số …………………………………, đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt vào ngày … tháng … năm …, về việc tiếp nhận cán bộ thử việc;

– Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận Ông/Bà …………………………………

Sinh ngày … / … / …

CCCD/CMND số …………………………………

Thường trú tại …………………………………

Bắt đầu thử việc tại bộ phận ………………………………… thuộc Phòng …………………………………, ở vị trí …………………………………, kể từ ngày … / … /…, với mức lương là ………………… VND/tháng (bằng 85% lương chính thức), thời hạn thử việc … tháng.

Điều 2: Ông/Bà ………………………………… chịu sự quản lý trực tiếp Trưởng phòng ………………………………… là Ông/Bà …………………………………

Điều 3: Ông/Bà …………………………………; Bộ phận nhân sự; Bộ phận tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Lưu VP.
GIÁM ĐỐC

>>> Link tải mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên thử việc

Mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên chính thức

CÔNG TY …………………………………
Số: …/…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

__________

– Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty …………………………………;

– Căn cứ Kết quả phỏng vấn ngày … tháng … năm …;

– Theo đề nghị của Trưởng phòng ………………………………… là Ông/Bà …………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tuyển dụng Ông/Bà …………………………………

Sinh ngày … / … / …

CCCD/CMND số …………………………………

Thường trú tại …………………………………

Bắt đầu làm việc tại công ty ………………………………… kể từ ngày … / … /…

Nhận mức lương ………………… VND/tháng với thời hạn lao động kéo dài … tháng.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………… giữ chức vụ ………………………………… tại công ty ………………………………… từ ngày … / … /…

Điều 3: Ông/Bà ………………………………… có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ ………………………………… và tổ chức hoạt động của công ty …………………………………

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký.

Điều 5: Các Giám đốc, phòng ban, bộ phận liên quan và Ông/Bà ………………………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 5;
– Lưu VP.
GIÁM ĐỐC

>>> Link tải mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên chính thức

Mẫu quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ …………………………………
Số: …/…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN CÁN BỘ

Thủ trưởng cơ quan (đơn vị) ………………………………… 

__________

– Căn cứ vào quyết định số …/KH, ngày … tháng … năm …, về việc thành lập cơ quan đơn vị …………………………………;

– Căn cứ vào quyết định số …/KH, ngày … tháng … năm …, về việc tiếp nhận và điều động Ông/Bà ………………………………… về công tác tại cơ quan (đơn vị) …………………………………;

– Xét yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ nhân viên;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận Ông/Bà …………………………………

Sinh ngày … / … / …

CCCD/CMND số …………………………………

Thường trú tại …………………………………

Bắt đầu nhận công tác tại Phòng (Ban) ……………………………………… thuộc cơ quan (đơn vị) ………………………………………, kể từ ngày … tháng … năm …

Điều 2: Ông/Bà ………………………………… được hưởng mức lương là ………………… VND/tháng với phụ cấp là ………………… VND/tháng, kể từ ngày … tháng … năm …

Điều 3: Trưởng phòng hành chính; Tài chính – kế toán; Tổ chức cán bộ và Ông/Bà ………………………………… có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Lưu VP.
THỦ TRƯỞNG

>>> Link tải mẫu quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ

Mẫu quyết định tuyển dụng có thể tùy biến, điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp
Mẫu quyết định tuyển dụng có thể tùy biến, điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp

Hướng dẫn viết mẫu quyết định tuyển dụng 

Doanh nghiệp có thể áp dụng ngay các mẫu quyết định tuyển dụng nêu trên. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn tạo dấu ấn riêng thì có thể tự do bổ sung các thông tin mang tính chất nội bộ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn nên tham khảo cách viết văn bản quyết định tuyển dụng theo cấu trúc chung nhất như sau để đảm bảo tính chuyên nghiệp:

Nội dung cần có trong biểu mẫu quyết định tuyển dụng

Quyết định tuyển dụng không thể thiếu các trường thông tin quan trọng như sau:

 • Thông tin liên hệ của người lao động, gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ hiện tại, v.vv..
 • Chức danh công việc mà người lao động đảm nhiệm.
 • Thời điểm người lao động bắt đầu làm việc căn cứ vào hợp đồng lao động.
 • Thông tin chi tiết lương thưởng, phụ cấp và các chế độ liên quan dành cho người lao động.

Cách viết quyết định tuyển dụng nhân viên mới

Là căn cứ để xác định quyền lợi và trách nhiệm của cả doanh nghiệp và người lao động, mẫu quyết định tuyển dụng cần được soạn thảo một cách chặt chẽ, khoa học. Văn bản quyết định tuyển dụng được trình bày theo bố cục như sau:

 1. Quốc hiệu, tiêu ngữ trình bày cùng hàng với tên doanh nghiệp.
 2. Tên văn bản được in hoa, ví dụ: “Quyết định tuyển dụng nhân sự tháng 4”, “Quyết định tuyển dụng nhân sự phòng ban Marketing”.
 3. Địa điểm và ngày tháng ban hành quyết định tuyển dụng, cũng chính là ngày công ty soạn thảo văn bản này.
 4. Thông tin cá nhân của nhân sự được tuyển, ghi chi tiết họ tên, số CCCD/CMND, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, số điện thoại liên hệ, chức danh đảm nhiệm, thuộc bộ phận, phòng ban nào.
 5. Nội dung của văn bản quyết định tuyển dụng nhân sự bao gồm thời gian phỏng vấn, thời gian nhận việc, thời hạn thử việc/làm việc, quy chế lương và các điều khoản liên quan.
 6. Chữ ký của người đại diện doanh nghiệp và nơi đưa ra quyết định tuyển dụng.
Chi tiết nội dung trong giấy quyết định tuyển dụng
Chi tiết nội dung trong giấy quyết định tuyển dụng

Lưu ý khi soạn thảo mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên

Để đảm bảo văn bản quyết định thử việc tuân thủ các quy định liên quan đến bộ luật lao động, nhà tuyển dụng cần lưu ý:

 • Nêu thời hạn thử việc của nhân viên theo đúng quy định của Bộ Luật lao động, không vượt quá 60 ngày với người có trình độ trên cao đẳng, không quá 30 ngày với người có trình độ trung cấp và không quá 6 ngày với các vị trí khác.
 • Mức lương thử việc phải tuân thủ đúng quy định, không được thấp hơn 85% mức chính thức và cần được ghi rõ ràng trên mẫu quyết định tuyển dụng.
 • Quyết định tuyển dụng không nên ghi điều khoản cấm người lao động hủy bỏ hợp đồng thử việc vì theo luật, các bên liên quan có quyền hủy bỏ giao kèo thử việc mà không cần thông báo trước.

Khi triển khai văn bản quyết định tuyển dụng, nhà tuyển dụng chắc hẳn đã nắm được những quy định về nội dung và hình thức của văn bản này, có thể tự soạn thảo biểu mẫu phù hợp nhất với yêu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo văn bản thực tế được hoàn thiện nhất, nhà tuyển dụng vẫn nên lưu ý một số điều như sau:

 • Trình bày bằng ngôn ngữ mạch lạc, dễ hiểu, hạn chế từ đa nghĩa, phương nghĩa địa phương hoặc văn nói.
 • Trình bày văn bản theo đúng quy chuẩn của pháp luật, có đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ, v.vv..
 • Đảm bảo nội dung ngắn gọn, dễ theo dõi nhưng đầy đủ và chính xác thông tin.
 • Cần rà soát lại thông tin nhiều lần, đảm bảo văn bản đã được soạn thảo chính xác, chỉn chu và không còn sai sót nào.
Đảm bảo mẫu quyết định tuyển dụng cung cấp chính xác thông tin
Đảm bảo mẫu quyết định tuyển dụng cung cấp chính xác thông tin

Phương án thay thế quyết định tuyển dụng 2024

Mẫu giấy quyết định tuyển dụng nhân viên luôn đóng vai trò quan trọng nhất định trong quy trình tuyển dụng nhân sự, như một sự khẳng định và cam kết vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp và nhân sự mới của công ty. Tuy nhiên, với văn hóa tuyển dụng hiện đại ngày nay, văn bản quyết định tuyển dụng không còn được trông thấy ở hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì dù sao, văn bản này cũng không được quy định rõ ràng trong pháp luật, coi như không có giá trị pháp lý mà chỉ là “giao kèo” giữa ứng viên và nhà tuyển dụng.

Để đơn giản hóa quy trình tuyển dụng, các doanh nghiệp đã sử dụng Thư mời nhận việc – Offer Letter thay thế cho quyết định tuyển dụng. Offer Letter được soạn thảo trực tiếp trên email hoặc bản mềm (Doc, Docx, PDF, v.vv..) và gửi cho ứng viên trúng tuyển qua email sau khi đã hoàn tất mọi quy trình phỏng vấn.

Văn bản này có vai trò khẳng định lại những thông tin liên quan đến vị trí, chức danh của ứng viên trúng tuyển, mức lương, chế độ đãi ngộ, phụ cấp, địa điểm và thời gian bắt đầu làm việc, các yêu cầu và điều khoản khác, v.vv.. Nhà tuyển dụng luôn gửi Offer Letter cho ứng viên trúng tuyển để chắc chắn ứng viên sẽ nhận việc và phòng tránh trường hợp sai sót thông tin hoặc phát sinh mâu thuẫn khi làm việc chính thức.

So với quyết định tuyển dụng, Offer Letter mang đến nhiều lợi ích hơn khi:

 • Giảm thiểu công việc thủ công, tiết kiệm thời gian làm việc cho bộ phận nhân sự.
 • Giảm thiểu in ấn và lưu trữ tài liệu giấy, giúp tiết kiệm chi phí và tài nguyên cho doanh nghiệp.
 • Dễ dàng quản lý thông tin ứng viên thông qua hòm thư lưu trữ được phân nhóm rõ ràng.
 • Gia tăng tốc độ tương tác với ứng viên, hạn chế để ứng viên chờ đợi lâu mà tìm kiếm cơ hội việc làm khác.

Về bản chất, nội dung của Offer Letter cũng không khác so với quyết định tuyển dụng. Tuy nhiên, Offer Letter mang tính linh hoạt, thuận tiện và phù hợp với quy trình tuyển dụng hiện đại ngày nay hơn.

Dưới đây là một số mẫu Thư mời nhận việc chuyên nghiệp sẽ giúp nhà tuyển dụng níu chân ứng viên trúng tuyển, thành công chiêu mộ nhân sự tài năng cho công ty:

Mẫu Offer Letter chi tiết mọi thông tin
Mẫu Offer Letter chi tiết mọi thông tin
Mẫu Offer Letter ngắn gọn, đính kèm file thông tin
Mẫu Offer Letter ngắn gọn, đính kèm file thông tin
Mẫu Offer Letter bằng tiếng Anh
Mẫu Offer Letter bằng tiếng Anh

Tham khảo quy trình và thủ tục tuyển dụng nhân sự mới phù hợp với xu hướng

Khi sử dụng Offer Letter thay thế cho quyết định tuyển dụng, quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp cũng có sự thay đổi. Với mục đích tối đa hóa hiệu quả tuyển dụng, doanh nghiệp cần kết hợp Offer Letter với quy trình tuyển dụng tối giản, tinh gọn như sau:

Bước 1 – Xác định nhu cầu tuyển dụng

Đầu tiên, nhà tuyển dụng cần xác định nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thông qua 4 câu hỏi:

 • Doanh nghiệp cần tuyển ai?
 • Ứng viên cần có kỹ năng và kinh nghiệm gì?
 • Cần bao nhiêu ứng viên để đáp ứng mục tiêu của doanh nghiệp?
 • Ứng viên cần có tính cách như thế nào để phù hợp với văn hóa doanh nghiệp?

Bên cạnh đó, bộ phận tuyển dụng cần thường xuyên đánh giá kỹ năng, hiệu suất của các thành viên hiện tại để xác định những rủi ro tiềm ẩn và dự đoán nhu cầu tuyển dụng trong tương lai trước khi chúng xảy ra để tránh gián đoạn quy trình làm việc.

Bước 2 – Viết bản mô tả công việc hấp dẫn  

Một bản mô tả công việc hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ những thông tin mà ứng viên muốn biết bao gồm:

 • Tiêu đề cụ thể và hấp dẫn.
 • Giới thiệu công ty ngắn gọn, có website xác thực chuyên nghiệp.
 • Tóm tắt ngắn gọn mục đích tuyển dụng của doanh nghiệp.
 • Nhấn mạnh và sự phát triển nghề nghiệp, cơ hội học tập và thăng tiến.
 • Liệt kê những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết và tránh những yêu cầu quá mức.
 • Nêu rõ trình độ chuyên môn cần thiết.
 • Trình bày ngắn gọn về văn hóa công ty và giá trị độc đáo của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin về địa điểm và thời gian làm việc.
 • Nêu rõ mức lương, thưởng, phúc lợi và bất cứ đặc quyền nào liên quan đến vị trí tuyển dụng.
 • Minh họa những vai trò của ứng viên có thể tạo ra tác động ý nghĩa đối với mục tiêu của doanh nghiệp.
Job description càng chi tiết, ứng viên càng chủ động tìm đến
Job description càng chi tiết, ứng viên càng chủ động tìm đến

Bước 3 – Tìm nguồn ứng viên 

Bộ phận tuyển dụng tiến hành tìm kiếm ứng viên trên nhiều nguồn như:

 • Đăng tin tuyển dụng lên mạng xã hội.
 • Đăng tin trên các sàn việc làm nổi tiếng như TopCV, CareerBuilder, Vietnamworks, v.vv..
 • Quảng cáo có phí trên mạng xã hội.
 • Kết nối nhân sự qua các hội nghị và sự kiện.
 • Thuê Headhunter.
 • Đăng tin trên Career Site của công ty.

Bước 4 – Sàng lọc ứng viên

Sau khi đã thu thập được CV từ ứng viên, việc sàng lọc ứng viên có thể được thực hiện qua 4 cấp:

 1. Dùng phần mềm tự động screen CV có ứng dụng ATS để loại bỏ những hồ sơ không phù hợp với yêu cầu của công ty.
 2. Sàng lọc qua điện thoại để xác định tích cách, sở thích, động lực của ứng viên.
 3. Triển khai các bài test IQ tuyển dụng và đánh giá năng lực, kỹ năng.
 4. Trực tiếp đánh giá những CV chất lượng nhất để xem xét mức độ phù hợp của nhân viên với doanh nghiệp, đảm bảo ứng viên không có hành vi đáng ngờ, từng có những hành vi sai trái hay từng là tội phạm.
CV được tự động sàng lọc để chọn ra hồ sơ phù hợp nhất với yêu cầu tuyển dụng
CV được tự động sàng lọc để chọn ra hồ sơ phù hợp nhất với yêu cầu tuyển dụng

Bước 5 – Phỏng vấn và đánh giá ứng viên

Một số hình thức phỏng vấn giúp nhà tuyển dụng đánh giá đúng đắn về kỹ năng và trình độ của ứng viên, bao gồm:

 • Phỏng vấn trực tiếp với từng ứng viên, đặt ra các câu hỏi hành vi, tình huống và kỹ thuật.
 • Phỏng vấn qua video để đánh giá kỹ năng giao tiếp và mức độ nhiệt tình của ứng viên đối với vị trí tuyển dụng.
 • Phỏng vấn nhóm để đánh giá khả năng tương tác, xử lý vấn đề của ứng viên khi bị đưa vào thế cạnh tranh.
 • Phỏng vấn nhiều vòng để từ từ rút gọn danh sách hồ sơ ứng viên, phù hợp với các vị trí cấp cao, có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp.

Trong quá trình phỏng vấn, nhà tuyển dụng có thể đánh giá toàn diện về ứng viên thông qua nhiều bài kiểm tra:

 • Kiểm tra kỹ năng, kỹ thuật làm việc cụ thể.
 • Đánh giá tính cách và hành vi.
 • Kiểm tra cách giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.

Bước 6 – Gửi Offer Letter

Sau khi đã tìm kiếm được người phù hợp hoàn hảo với công ty, nhà tuyển dụng sẽ gửi Offer Letter hoặc quyết định tuyển dụng cho ứng viên qua email. Đây là lời để xuất cuối cùng, đính kèm với tất cả tài liệu liên quan đến công việc, khẳng định lại mức lương và đãi ngộ dành cho ứng viên. Tuyệt đối không được sơ sài vì có thể khiến ứng viên nản lòng khi ký hợp đồng, hay thậm chí là từ chối lời đề nghị làm việc cho dù trước đó đã thương lượng rõ với nhau rồi.

Lưu ý rằng không phải mọi ứng viên đã đậu phỏng vấn đều sẽ chấp nhận lời mời làm việc. Vì thế, hãy luôn quản lý dữ liệu ứng viên một cách khoa học, hiệu quả để dễ dàng theo dõi và lên kế hoạch tuyển dụng bổ sung bất cứ lúc nào.

Offer Letter hay quyết định tuyển dụng là lời đề nghị cuối cùng dành cho ứng viên
Offer Letter hay quyết định tuyển dụng là lời đề nghị cuối cùng dành cho ứng viên

Để thu hút và giữ chân ứng viên vào năm 2024, với đối tượng nhân lực chủ yếu là gen Z trẻ trung, các doanh nghiệp cần bắt đầu hiện đại hóa quy trình tuyển dụng bằng trải nghiệm ưu tiên kỹ thuật số, tính minh bạch và liên kết với các giá trị của doanh nghiệp.

SHiring – Giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao chính là công cụ AI tự động hóa quy trình tuyển dụng giúp các doanh nghiệp duy trì thế cạnh tranh trên thị trường. SHiring sử dụng các công nghệ tự động tổng hợp CV từ các nguồn, tự động trích xuất và sàng lọc CV ứng viên, tự động quản lý và phân tích dữ liệu ứng viên theo CV Pool, cung cấp Career Site gia tăng thương hiệu tuyển dụng, v.vv..

Với SHiring, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định tuyển dụng dựa trên dữ liệu, thúc đẩy mối quan hệ với các ứng viên thụ động, thích ứng với các xu hướng tuyển dụng mới nhất trên thị trường và tạo ra một lực lượng lao động hòa nhập.

>>> Xem thêm: Đập hộp 9 tính năng của SHiring – Quản trị Tuyển dụng hiệu suất cao

Giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao SHiring
Giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao SHiring

Bài viết trên đây đã trình bày các mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên mới được sử dụng phổ biến từ trước đến nay. Tuy nhiên, để bắt kịp với xu hướng tuyển dụng mới và theo kịp những biến động của thị trường lao động trong kỷ nguyên số, doanh nghiệp nên sử dụng những mẫu Offer Letter thay thế và áp dụng quy trình tuyển dụng tự động bằng AI.

Để tìm hiểu chi tiết về các tính năng của phần mềm quản trị tuyển dụng SHiring, nhà tuyển dụng vui lòng truy cập vào website SHiring.ai hoặc gọi về số hotline 0985.988.109 để được tư vấn!

Tuyển dụng mass là gì? 8 giải pháp tuyển dụng mass hiệu quả

Tuyển dụng mass (Mass Recruitment) là loại hình tuyển dụng có tính đặc thù cao, giúp doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng và hiệu quả bài toán nhân lực số lượng lớn ở cùng một vị trí. Bạn hãy cùng SHiring tìm hiểu tuyển dụng mass là gì, cũng như chiến lược tuyển dụng mass hiệu quả qua bài viết sau.

Tuyển dụng mass là gì?

Tuyển dụng mass là hình thức tuyển dụng hàng loạt, số lượng lớn cho một hoặc nhiều vị trí công việc cùng một lúc.

Tuyển dụng mass thường được triển khai trong những trường hợp như:

 • Doanh nghiệp mới thành lập và cần số lượng nhân sự lớn cho cùng một vị trí công việc
 • Quá trình sản xuất, kinh doanh, vận hành doanh nghiệp cần yêu cầu gấp một lượng lớn nhân sự ở cùng một vị trí
 • Doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở thêm chi nhánh, văn phòng
 • Thị trường có những tín hiệu tích cực, đòi hỏi sản phẩm, dịch vụ một cách gấp rút và doanh nghiệp muốn có nguồn nhân lực lớn, nhanh chóng nắm bắt, tận dụng cơ hội kinh doanh
 • v.vv..

Ví dụ như: Amazon thường sử dụng tuyển dụng mass với các vị trí công việc trong trung tâm phân phối, kho hàng và giao hàng để đáp ứng nhu cầu tăng cao trong giai đoạn mua sắm trực tuyến đỉnh điểm, như Black Friday hay Cyber Monday.

Tuyển dụng mass là hình thức tuyển dụng hàng loạt, số lượng lớn cho một hoặc nhiều vị trí công việc cùng một lúc
Tuyển dụng mass là hình thức tuyển dụng hàng loạt, số lượng lớn cho một hoặc nhiều vị trí công việc cùng một lúc

Tuyển dụng mass thường áp dụng cho doanh nghiệp nào?

Tuyển dụng mass có thể áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp nào, chỉ cần có nhu cầu tuyển dụng hàng loạt, doanh nghiệp đều có thể áp dụng tuyển dụng mass. Tuy nhiên, với đặc điểm tuyển hàng loạt, số lượng lớn thì những doanh nghiệp sau thường áp dụng tuyển dụng mass:

 • Doanh nghiệp sản xuất. Ví dụ như: Doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tuyển hàng loạt nhân viên đóng gói sản phẩm.
 • Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. Ví dụ như: Doanh nghiệp mảng dịch vụ bảo vệ tuyển dụng hàng loạt nhân viên bảo vệ, vệ sĩ.
 • Doanh nghiệp lĩnh vực phân phối. Ví dụ như: Doanh nghiệp có hoạt động bán bánh trung thu sẽ tiến hành tuyển dụng hàng loạt nhân viên bán hàng để đảm bảo vận hành chuỗi cửa hàng trong mùa cao điểm.
Doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ, phân phối thường sử dụng tuyển dụng mass
Doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ, phân phối thường sử dụng tuyển dụng mass

Ưu, nhược điểm của tuyển dụng mass

Trong thực tế triển khai tuyển dụng mass, loại hình tuyển dụng này thể hiện những ưu điểm nổi bật nhưng cũng có những mặt hạn chế, nhược điểm nhất định.

Ưu điểm của tuyển dụng mass

Tuyển dụng mass có thể đem lại cho doanh nghiệp rất nhiều những lợi ích như:

 • Tiết kiệm thời gian: Mass Recruitment giúp tuyển dụng các vị trí một cách nhanh chóng, giảm tối đa thời gian lãng phí giữa quá trình tìm kiếm và lựa chọn ứng viên
 • Giảm chi phí: Quá trình tuyển dụng mass sử dụng quy trình tự động hóa và có thể tận dụng các nguồn tuyển dụng rẻ tiền như trang web tuyển dụng trực tuyến, nên có thể giảm chi phí tuyển dụng trên mỗi ứng viên.
 • Đa dạng hóa nguồn nhân sự: Việc tuyển dụng mass từ nhiều nguồn có thể mang lại sự đa dạng trong đội ngũ nhân sự, hội tụ được kinh nghiệm, kỹ năng của nhiều nhân viên mới gia nhập doanh nghiệp, giúp tăng cường khả năng sáng tạo và sự linh hoạt cho việc vận hành doanh nghiệp.
 • Nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ngắn hạn: Trong trường hợp cần phải nhanh chóng đáp ứng nhu cầu tăng cao do một dự án hay một chiến lược mở rộng, tuyển dụng mass sẽ là lựa chọn tối ưu nhất.
 • Mở rộng quy mô nhanh chóng và dễ dàng: Doanh nghiệp có thể nhanh chóng mở rộng quy mô và tỷ lệ sản xuất bằng cách tăng cường đội ngũ nhân sự một cách linh hoạt với Mass Recruitment.

Nhược điểm của tuyển dụng mass

Tuy có nhiều ưu điểm song tuyển dụng mass cũng có những nhược điểm bạn nên lưu ý:

 • Rủi ro chất lượng ứng viên: Vì là tuyển dụng hàng loạt nên nếu doanh nghiệp không có quy trình tuyển dụng và tiến hành sàng lọc ứng viên kỹ lưỡng thì có thể tuyển người không phù hợp về chuyên môn, văn hoá doanh nghiệp vào tổ chức.
 • Khó khăn trong việc hòa nhập: Nhân viên được tuyển thông qua tuyển dụng mass có mức độ đa dạng cao về tính cách, kỹ năng, kiến thức nền tảng v.vv.. nên khả năng hòa nhập môi trường làm việc, đạt hiệu suất công việc ban đầu có thể gặp khó khăn.
 • Thách thức trong quản lý: Với lượng lớn nhân sự mới, quản lý và tích hợp họ vào tổ chức có thể là một thách thức, bao gồm cả những mặt về quản lý hiệu suất, đào tạo, xây dựng lộ trình thăng tiến, giải quyết xung đột và giữ chân nhân sự.
Tuyển dụng mass cũng tiềm ẩn rủi ro về chất lượng nhân sự đầu vào
Tuyển dụng mass cũng tiềm ẩn rủi ro về chất lượng nhân sự đầu vào

Phân biệt tuyển dụng mass với tuyển dụng thông thường

Để hiểu hơn về tuyển dụng mass, bạn hãy cùng SHiring so sánh tuyển dụng mass với tuyển dụng thông thường qua bảng dưới đây:

Tiêu chí so sánhTuyển dụng massTuyển dụng thông thường
Quy môLớn, hàng loạtNhỏ, tập trung
Thời gian thực hiệnNgắn, nhanh chóngDài hơn, thường kỹ lưỡng, có thể qua nhiều vòng phỏng vấn khác nhau
Mục đíchNhanh chóng tuyển đủ nhân sự cho các vị trí công việc đang cần gấpLựa chọn được nhân sự phù hợp các các vị trí doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng
Chi phíThường có chi phí thấp hơnThường có chi phí cao hơn
Yêu cầuỨng viên thường chỉ cần đảm bảo các yêu cầu cơ bảnThường đòi hỏi những yêu cầu cao và chi tiết cả về cả kỹ năng lẫn kiến thức chuyên môn
Loại doanh nghiệp phù hợpDoanh nghiệp cần tuyển dụng nhanh chóng, số lượng lớn nhân viên cho 1 vị tríDoanh nghiệp cần chọn lọc nhân viên phù hợp cho từng vị trí riêng biệt

Thách thức, cơ hội & xu hướng phát triển của tuyển dụng mass

Tuyển dụng mass là một hoạt động phục vụ, đáp ứng trực tiếp quá trình vận hành, phát triển của doanh nghiệp. Tuyển dụng mass hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp của bạn có nền tảng nguồn lực để kịp thời đáp ứng nhu cầu vận hành, sản xuất, kinh doanh. 

Hiểu về tầm quan trọng của tuyển dụng mass như vậy, bạn có thể nhìn nhận rõ những thách thức, cơ hội cũng như xu hướng phát triển của tuyển dụng mass gắn với quá trình phát triển doanh nghiệp của mình. 

Thách thức của tuyển dụng mass

 • Chất lượng ứng viên/ nhân viên từ tuyển dụng mass thường không đồng đều do tuyển dụng quy mô lớn, tiến hành tuyển hàng loạt
 • Quá trình đào tạo sau tuyển dụng gặp khó khăn nhiều cũng do chất lượng nhân viên không đồng đều
 • Quá trình sàng lọc, đánh giá hồ sơ ứng viên là một thách thức với khối lượng công việc lớn, thậm chí là khổng lồ với đội ngũ tuyển dụng
 • Nhân sự được tuyển dụng có thể có tâm lý họ chỉ là lao động phổ thông, được tuyển dụng hàng loạt và không có sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp

Cơ hội của tuyển dụng mass

Những doanh nghiệp cần số lượng nhân sự lớn hoạt động trong  lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, phân phối ở Việt Nam ngày càng phát triển, mở rộng. Đây là cơ hội giúp tuyển dụng mass trở thành hình thức tuyển dụng quan trọng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tuyển được đúng, đủ nguồn nhân lực số lượng lớn ở cùng một vị trí công việc.

Bên cạnh đó, sự tiến bộ của công nghệ thông tin cũng giúp tuyển dụng mass trở nên dễ dàng hơn với mức độ lan tỏa, kết nối thông tin tuyển dụng ngày càng nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ với một chiếc điện thoại di động hay máy tính, laptop là ứng viên có thể kết nối, lan tỏa thông tin tuyển dụng mass nhanh chóng.

Triển vọng, xu hướng phát triển của tuyển dụng mass

Hình thức tuyển dụng mass hiện có cả những thách thức và cơ hội để phát triển, đóng góp vào sự phát triển, thành công của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bạn có thể nhận thấy tuyển dụng mass có những triển vọng, xu hướng phát triển trong những năm tiếp theo như:

 • Ngày càng phổ biến hơn, nhất là với các doanh nghiệp cần nguồn nhân lực lớn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, phân phối 
 • Linh hoạt hơn với sự kết hợp tuyển dụng qua cả hình thức phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến để giảm thời gian di chuyển, các thủ tục, tạo sự thuận tiện cho ứng viên 
 • Tuyển dụng mass cũng sẽ mở rộng kênh tiếp cận ứng viên, không chỉ qua các kênh truyền thống như website mà còn qua cả mạng xã hội. Thậm chí, doanh nghiệp có thể tổ chức các phiên livestream, sự kiện tuyển dụng online để phục vụ tuyển dụng mass.
 • Một xu hướng phát triển quan trọng của tuyển dụng mass là được triển khai tối ưu theo hành trình trải nghiệm của ứng viên. Quá trình tuyển dụng không chỉ một chiều từ doanh nghiệp mà còn có sự tương tác, đem tới trải nghiệm tích cực với ứng viên.
 • Đặc biệt, hoạt động tuyển dụng mass có xu hướng ngày càng hiệu quả với việc nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các công cụ, phần mềm hỗ trợ, tối ưu theo quy trình thực hiện. Các công cụ, phần mềm hỗ trợ tuyển dụng mass đắc lực có thể kể đến như: chatbot trả lời tự động, hệ thống quản lý ứng viên (ATS), hệ thống phân tích dữ liệu ứng viên v.vv..
 • Để đạt được hiệu quả tuyển dụng cao nhất, doanh nghiệp cũng có thể chuyển sang mô hình tuyển dụng hybrid – kết hợp cả tuyển dụng thông thường và tuyển dụng mass. Như vậy, doanh nghiệp có thể tuyển dụng thành công cả số lượng nhân sự lớn nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên sâu, phù hợp của từng vị trí.

Hình thức tuyển dụng mass có những thách thức nhưng đồng thời cũng có cả những cơ hội lớn để phát triển. Nhìn tổng quan, tuyển dụng mass có triển vọng, xu hướng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp, nhưng cần phải điều chỉnh và tích hợp các xu hướng và công nghệ mới để duy trì tính hiệu quả.

Tuyển dụng mass hoàn toàn có triển vọng phát triển mạnh mẽ cùng sự phát triển của doanh nghiệp
Tuyển dụng mass hoàn toàn có triển vọng phát triển mạnh mẽ cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Xem thêm: [Đánh giá] 8 phần mềm quản lý tuyển dụng (Applicant Tracking System)

8 chiến lược tuyển dụng mass hiệu quả

Để tuyển dụng mass phát huy hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực lớn của doanh nghiệp, khi triển khai tuyển dụng mass bạn cần có chiến lược đúng ngay từ đầu. Bạn có thể tham khảo những lưu ý về xây dựng chiến lược tuyển dụng mass hiệu quả dưới đây:

Xác định mục tiêu và lên kế hoạch tuyển dụng mass cụ thể

Để xác định mục tiêu và lên kế hoạch tuyển dụng mass cụ thể, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu tuyển dụng mass

 • Đánh giá và xác định nhu cầu nhân sự cụ thể trong tổ chức, bao gồm cả số lượng và loại kỹ năng cần thiết
 • Xác định số lượng ứng viên cần tuyển để đáp ứng nhu cầu nhân sự
 • Phân loại vị trí cần tuyển dụng theo độ ưu tiên và tính chất công việc

Bước 2: Lập kế hoạch tuyển dụng mass

 • Xác định các nguồn tuyển dụng mass phù hợp, bao gồm trang web tuyển dụng, mạng xã hội, sự kiện tuyển dụng và các đối tác liên kết
 • Phát triển chiến lược quảng cáo, truyền thông tuyển dụng hấp dẫn, phù hợp để thu hút sự chú ý từ đối tượng ứng viên cụ thể
 • Lựa chọn và tích hợp hệ thống quản lý ứng viên (ATS) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình tuyển dụng mass
 • Tạo và cập nhật trang tuyển dụng trực tuyến có chứa thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng, các ưu điểm của vị trí công việc và cách nộp đơn ứng tuyển
 • Phân loại các vị trí công việc theo mức độ ưu tiên để quản lý tập trung vào các vị trí quan trọng đầu tiên
 • Xây dựng chiến lược tương tác với ứng viên, bao gồm việc sử dụng chatbot, email marketing và các phương tiện tương tác khác
 • Đào tạo đội ngũ tham gia quy trình tuyển dụng về việc sử dụng hệ thống ATS và AI, cũng như kỹ năng tương tác với ứng viên

Bước 3: Thực hiện chiến lược tuyển dụng mass

 • Đặt quảng cáo, sử dụng dịch vụ trên các nguồn tuyển dụng mass và truyền thông trên các nền tảng trực tuyến
 • Tương tác một cách chủ động, nhanh chóng với ứng viên qua các kênh tuyển dụng để tạo trải nghiệm tích cực với ứng viên
 • Sử dụng hệ thống ATS và AI để thực hiện vòng sàng lọc ban đầu và phân loại ứng viên

Bước 4: Đánh giá và cải thiện

 • Theo dõi các chỉ số hiệu suất tuyển dụng mass bao gồm: tỷ lệ ứng tuyển, thời gian tuyển dụng và chất lượng ứng viên v.vv..
 • Thu thập phản hồi từ cả đội ngũ tham gia quy trình tuyển dụng và ứng viên để đánh giá chiến lược và đưa ra cải tiến
 • Dựa vào dữ liệu và phản hồi tiến hành điều chỉnh chiến lược tuyển dụng để cải thiện hiệu suất và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

Thương hiệu xuất hiện từ nhu cầu tạo ra sự khác biệt. Thương hiệu được sinh ra để trả lời cho câu hỏi “bạn là ai?”. Cũng như vậy, chính nhờ những “nét tính cách” thương hiệu tuyển dụng được định vị rõ ràng, ứng viên sẽ dễ dàng biết đến doanh nghiệp của bạn và ứng tuyển vì họ cảm nhận được sự phù hợp. Do đó, khi xây dựng chiến lược tuyển dụng mass, bạn cũng nên đồng thời tiến hành xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng một cách rõ nét. 

Bạn có thể tham khảo các bước xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng dưới đây: 

 • Xác định giá trị cốt lõi của tổ chức, những nguyên tắc, “nét tính cách” thương hiệu của doanh nghiệp
 • Tạo ra nội dung truyền thông, bài viết blog, video, hình ảnh để chia sẻ giá trị cốt lõi và văn hóa tổ chức
 • Sử dụng các nền tảng như LinkedIn, Facebook, Twitter để chia sẻ thông điệp về văn hóa và giá trị của nhà tuyển dụng
 • Tạo một trang web tuyển dụng chuyên nghiệp với thông tin chi tiết về văn hóa tổ chức, những lợi ích và cơ hội làm việc
 • Làm việc với nhân viên để chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm làm việc của họ, tạo nên một hình ảnh thực tế về tổ chức
 • Triển khai các sự kiện tuyển dụng, hội chợ việc làm hoặc các sự kiện ngành nghề để tăng cường sự hiện diện và giao tiếp trực tiếp với ứng viên. Liên kết với cộng đồng, hỗ trợ các hoạt động xã hội để tăng cường hình ảnh tích cực của tổ chức.
 • Tận dụng quảng cáo để tăng cường sự nhận thức về thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Sử dụng công nghệ như chatbot, hệ thống quản lý ứng viên để tạo trải nghiệm tốt hơn cho ứng viên trong giao tiếp, phản hồi thông tin
 • Kiến tạo đội ngũ là những đại sứ thương hiệu của doanh nghiệp
 • Xác định các chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả của chiến lược thương hiệu nhà tuyển dụng và đảm bảo đo lường định kỳ. Đánh giá sự hiệu quả của chiến lược thương hiệu và điều chỉnh nó dựa trên phản hồi nhận được.

Ứng dụng công nghệ vào tuyển dụng mass

Ứng dụng công nghệ vào quá trình tuyển dụng mass hoàn toàn có thể giúp tối ưu hóa quy trình, tăng cường trải nghiệm ứng viên và cải thiện hiệu suất tuyển dụng. Dưới đây là một số cách mà công nghệ có thể được tích hợp, hỗ trợ hiệu quả cho tuyển dụng mass:

Hệ thống quản lý ứng viên (ATS)

 • Sử dụng thuật toán AI trong ATS để sàng lọc hồ sơ tự động dựa trên yêu cầu công việc và kỹ năng cần thiết
 • Tích hợp hệ thống quản lý ứng viên giúp theo dõi và quản lý tất cả hồ sơ ứng viên một cách hiệu quả

Chatbot và hệ thống tương tác

 • Sử dụng chatbot để cung cấp thông tin nhanh chóng về vị trí tuyển dụng, quy trình ứng tuyển và trả lời các câu hỏi cơ bản của ứng viên
 • Chatbots có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu cần thiết từ ứng viên thông qua cuộc trò chuyện
 • Bộ phận tuyển dụng cũng có tiếp tục đẩy thông tin tuyển dụng vào luồng chatbot riêng với các ứng viên như một cách liên tục chia sẻ thông tin, kết nối với ứng viên tiềm năng

Hệ thống phân tích dữ liệu tuyển dụng

 • Sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán nhu cầu nhân sự trong tương lai dựa trên xu hướng tuyển dụng và dữ liệu nhân sự hiện tại
 • Áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu suất của chiến lược tuyển dụng, từ tỷ lệ ứng tuyển thành công đến thời gian tuyển dụng

App tuyển dụng trên di động

 • Phát triển ứng dụng di động (App) cho tuyển dụng mass giúp ứng viên dễ dàng tìm kiếm vị trí, nộp đơn và theo dõi trạng thái ứng tuyển
 • Tối ưu hoá trang web tuyển dụng và hệ thống ứng viên để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt trên các thiết bị di động

Phỏng Vấn Trực Tuyến

 • Sử dụng nền tảng phỏng vấn trực tuyến như Zoom, Google Meet v.vv.. để thực hiện phỏng vấn ở mức quy mô lớn một cách hiệu quả, nhanh chóng
 • Ghi lại video câu trả lời từ ứng viên giúp nhà tuyển dụng tăng cường tương tác và đánh giá ứng viên một cách chuẩn xác
Ứng dụng công nghệ vào quá trình tuyển dụng mass hoàn toàn có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất tuyển dụng
Ứng dụng công nghệ vào quá trình tuyển dụng mass hoàn toàn có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất tuyển dụng

Xây dựng quy trình sàng lọc ứng viên

Xây dựng quy trình sàng lọc ứng viên là bước quan trọng trong quá trình tuyển dụng, nhất là với tuyển dụng số lượng lớn như tuyển dụng mass. Để đảm bảo chỉ những ứng viên phù hợp nhất sẽ tiếp tục vào các vòng phỏng vấn và đánh giá tiếp theo, bạn có thể tham khảo quy trình sàng lọc ứng viên dưới đây:

 • Đặc tả rõ các yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm,và phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí
 • Phân loại tiêu chí thành hai loại: bắt buộc (cần phải có) và mong muốn (một ưu điểm nếu có)
 • Yêu cầu ứng viên nộp hồ sơ đầy đủ thông tin về kinh nghiệm làm việc, đào tạo, bằng cấp
 • Sử dụng hệ thống quản lý ứng viên (ATS) để tự động hóa quy trình thu thập và quản lý hồ sơ ứng viên
 • Sử dụng thuật toán máy học trong ATS để sàng lọc hồ sơ tự động dựa trên tiêu chí cơ bản
 • Nhà tuyển dụng hoặc chuyên gia tuyển dụng đánh giá hồ sơ theo tiêu chí đã xác định
 • Sử dụng hệ thống tự động để thông báo kết quả sàng lọc đến ứng viên
 • Gửi lời mời phỏng vấn đến các ứng viên phù hợp
 • Sử dụng hệ thống để theo dõi tiến trình của ứng viên từ quy trình sàng lọc đến các vòng phỏng vấn
 • Đánh giá hiệu suất của quy trình sàng lọc theo thời gian và đề xuất cải tiến nếu cần

Tối ưu tin đăng tuyển dụng mass

Tối ưu tin đăng tuyển dụng mass là một phần quan trọng để thu hút được nhiều ứng viên chất lượng và tăng khả năng thành công trong quá trình tuyển dụng. Bạn có thể tham khảo một số lưu ý để tối ưu tin đăng tuyển dụng mass dưới đây:

 • Sử dụng từ ngữ tích cực và khuyến khích hành động (CTA) để làm cho tin đăng trở nên hấp dẫn. Bạn hãy đưa ra hướng dẫn cho ứng viên về bước tiếp theo, chẳng hạn như cách nộp đơn hoặc liên hệ.
 • Mô tả rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu công việc để ứng viên hiểu rõ vị trí công việc
 • Sử dụng từ ngữ đơn giản và dễ hiểu để tránh những nhầm lẫn thông tin tuyển dụng
 • Hình ảnh và biểu đồ có thể giúp làm cho tin đăng tuyển trở nên sống động, ấn tượng và dễ nhớ
 • Làm nổi bật những lợi ích và cơ hội mà ứng viên sẽ nhận được khi gia nhập tổ chức.
 • Tối ưu hiển thị tin đăng tuyển trên nền tảng di động
 • Sử dụng từ khoá phù hợp với ngành nghề và vị trí để tăng khả năng hiển thị tin đăng khi ứng viên tìm kiếm
 • Đăng tải những câu chuyện thành công của nhân viên hiện tại để làm tăng sự hấp dẫn của doanh nghiệp
 • Nếu có nhiều vị trí mở, hãy phân loại tin đăng theo địa điểm để giúp ứng viên tìm kiếm dễ dàng hơn
 • Sử dụng công cụ theo dõi để đánh giá hiệu suất của tin đăng tuyển và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết

Mở rộng nguồn ứng viên

Mở rộng nguồn ứng viên là một bước quan trọng để đảm bảo rằng bạn thu hút được đủ lượng ứng viên chất lượng và đa dạng cho các vị trí tuyển dụng. Bạn có thể tham khảo những lưu ý để mở rộng nguồn ứng viên dưới đây:

 • Sử dụng các trang web tuyển dụng phổ biến như TopCV, LinkedIn, v.vv.. để đăng tin và tìm kiếm ứng viên. Đầu tư vào quảng cáo trên các nền tảng tuyển dụng trực tuyến để tăng cường sự xuất hiện của thương hiệu công ty. Tối ưu trang web tuyển dụng của công ty để thu hút ứng viên trực tiếp.
 • Thực hiện chương trình thưởng cho nhân viên giới thiệu người mới cho công ty. Tổ chức sự kiện hoặc nội dung trực tuyến để nhân viên hiện tại chia sẻ trải nghiệm làm việc tại công ty.
 • Tham gia các sự kiện, hội thảo, nơi có sự xuất hiện nhiều chuyên gia và người làm việc trong ngành nghề của bạn. Tham gia các nhóm chuyên ngành trên LinkedIn hoặc Facebook để tìm kiếm và tương tác với ứng viên tiềm năng. Tham gia các sự kiện tuyển dụng tại các trường đại học có ngành nghề phù hợp để tìm kiếm tài năng mới.
 • Hợp tác với các trung tâm đào tạo và tổ chức đào tạo để tìm kiếm và đào tạo ứng viên có kỹ năng mong muốn
 • Sử dụng quảng cáo trực tuyến để tăng cường hiển thị vị trí tuyển dụng trên Google và các mạng xã hội
 • Sử dụng các phương tiện truyền thông địa phương như báo, radio để thông báo về các vị trí tuyển dụng
 • Xây dựng, lan tỏa thương hiệu nhà tuyển dụng tích cực giúp ứng viên muốn tham gia vào công ty
Mở rộng nguồn ứng viên giúp bạn thu hút được đủ lượng ứng viên chất lượng và đa dạng
Mở rộng nguồn ứng viên giúp bạn thu hút được đủ lượng ứng viên chất lượng và đa dạng

Tuyển dụng người phù hợp, không tuyển ồ ạt

Tuyển dụng người phù hợp thay vì tuyển ồ ạt, chỉ quan tâm số lượng là một chiến lược quan trọng để đảm bảo rằng tổ chức có được nhân sự chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu và mục tiêu của công ty. Dù tuyển dụng mass là tuyển dụng số lượng lớn nhưng trong chiến lược tuyển dụng mass bạn cũng cần đảm bảo yếu tố này. Bạn nên lưu ý:

 • Phân tích công việc một cách chi tiết để hiểu rõ về kỹ năng, kinh nghiệm và phẩm chất ứng viên cần có
 • Xác định nguồn ứng viên phù hợp
 • Hợp tác với các đối tác tuyển dụng chất lượng
 • Tận dụng các công nghệ giúp lọc và quản lý ứng viên một cách hiệu quả
 • Chú ý đến việc đánh giá kỹ năng và sự phù hợp với văn hóa tổ chức trong quá trình phỏng vấn. Đánh giá cả kỹ năng mềm và khả năng làm việc nhóm của ứng viên.
 • Đào tạo nhân sự tham gia quy trình tuyển dụng về cách đánh giá và chọn lựa ứng viên phù hợp

Chú trọng trải nghiệm của ứng viên

Chú trọng vào trải nghiệm của ứng viên là một yếu tố quan trọng giúp tạo ra một quá trình tuyển dụng mass tích cực và gây ấn tượng tích cực với ứng viên. Dưới đây là một số cách bạn có thể tham khảo để cải thiện trải nghiệm tuyển dụng của ứng viên:

 • Mô tả công việc một cách chi tiết nhưng không quá kỹ thuật để ứng viên hiểu rõ về nhiệm vụ và cơ hội phát triển
 • Đảm bảo tối ưu trang web tuyển dụng có thể hiển thị tốt trên cả các thiết bị di động
 • Tạo một quy trình nộp đơn đơn giản và thuận tiện, tránh làm cho ứng viên phải nhập thông tin quá nhiều lần
 • Sử dụng hệ thống để cung cấp phản hồi tự động và cập nhật về trạng thái ứng tuyển
 • Sử dụng thiết kế đảm bảo quy chuẩn nhận diện thương hiệu để tạo ấn tượng mạnh mẽ với ứng viên
 • Tổ chức các sự kiện tuyển dụng trực tuyến hoặc offline để ứng viên có cơ hội gặp trực tiếp nhóm tuyển dụng
 • Tạo điều kiện cho ứng viên tham quan, trải nghiệm công ty để họ có cái nhìn sâu sắc hơn về môi trường làm việc. Hãy tạo ra cơ hội để ứng viên có thể trò chuyện trực tiếp với nhóm tuyển dụng. Cho phép ứng viên gặp và làm việc với nhiều thành viên của nhóm để cảm nhận văn hóa tổ chức.
 • Cung cấp thông tin đầy đủ và liên tục về quá trình tuyển dụng để giữ cho ứng viên được thông tin đầy đủ.
 • Ghi nhận ý kiến từ ứng viên sau mỗi giai đoạn của quá trình tuyển dụng để liên tục tối ưu hóa trải nghiệm. Gửi thông tin cảm ơn và cung cấp thông tin về các bước tiếp theo sau phỏng vấn.

Việc chú trọng vào trải nghiệm của ứng viên không chỉ giúp thu hút những ứng viên giỏi, phù hợp với tổ chức mà còn là cách tăng cường uy tín và thương hiệu nhà tuyển dụng.

SHiring – Giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao hoàn toàn có thể trở thành giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp tối ưu hoá chiến lược tuyển dụng mass.

Công nghệ AI: Công nghệ thông minh giúp sàng lọc, tìm kiếm và lựa chọn ứng viên phù hợp nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Giải quyết tất cả các bài toán nghiệp vụ trong Quy trình tuyển dụng: Xác định nhu cầu tuyển dụng, thực hiện tuyển dụng và đánh giá, báo cáo hiệu quả tuyển dụng.
– Nâng cao trải nghiệm ứng viên: Giúp tối thiểu hoá thời gian và chi phí, tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng.

Tìm hiểu & đăng ký trải nghiệm MIỄN PHÍ SHiring tại đây.

Phương pháp đánh giá hiệu suất tuyển dụng mass

Bạn chỉ có thể cải thiện, tối ưu hoá hoạt động tuyển dụng mass khi bạn có thể đánh hiệu suất hoạt động này một cách chuẩn xác. Khi đánh giá hiệu suất tuyển dụng mass, bạn nên lưu ý đến các chỉ số như:

 • Tỷ lệ chấp nhận công việc (Offer Acceptance Rate): Tỷ lệ này đo lường số lượng ứng viên đã nhận lời mời làm việc so với tổng số lời mời được gửi. Nếu tỷ lệ này thấp, có thể bạn cần xem xét và cải thiện các yếu tố như môi trường làm việc, phúc lợi hoặc mức lương để thu hút ứng viên.
 • Tỷ lệ hoàn thành quá trình tuyển dụng (Completion Rate): Đánh giá tỷ lệ ứng viên hoàn thành toàn bộ quá trình tuyển dụng. Nếu tỷ lệ này thấp, có thể có vấn đề về trải nghiệm ứng viên hoặc quy trình tuyển dụng cần được tối ưu hóa.
 • Tốc độ tuyển dụng (Time to fill): Đo lường thời gian vị trí tuyển được được đáp ứng đầy đủ. đúng yêu cầu. Tốc độ tuyển dụng nhanh có thể là một dấu hiệu tích cực nhưng bạn cũng cần phải cân nhắc đến chất lượng ứng viên.
 • Chất lượng ứng viên (Candidate Quality): Đánh giá chất lượng của ứng viên thông qua các chỉ số như độ phù hợp với yêu cầu công việc, kỹ năng, và trải nghiệm làm việc trước đó. Feedback từ nhà tuyển dụng và nhân viên trong quá trình làm việc cũng là một yếu tố quan trọng.
 • Chỉ số thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding Score): Đánh giá sự ảnh hưởng của tuyển dụng mass đối với thương hiệu nhà tuyển dụng. Các chỉ số này có thể bao gồm sự phổ biến trên mạng xã hội, đánh giá từ ứng viên trước đó và sự nổi tiếng trong ngành nghề.
 • Chỉ số giữ chân nhân sự (Retention Rate): Đo lường khả năng giữ chân nhân sự sau khi họ gia nhập tổ chức. Nếu tỷ lệ giữ chân thấp, có thể cần xem xét quá trình giữ chân và phát triển nhân sự sau khi nhân viên mới gia nhập.
 • Hiệu quả chi phí (Cost Per Hire): Tính toán tổng chi phí của quá trình tuyển dụng so với số lượng ứng viên tuyển thành công. Điều này giúp đánh giá chi phí tuyển dụng mỗi người thành công và xem xét khả năng tối ưu hóa chi phí.
 • Đánh giá phản hồi ứng viên: Thu thập và đánh giá phản hồi từ ứng viên về trải nghiệm của họ trong quá trình tuyển dụng. Phản hồi này có thể cung cấp thông tin quý báu để cải thiện quy trình và trải nghiệm ứng viên.
 • Chỉ số nguồn tuyển dụng hiệu quả: Xác định hiệu suất của các nguồn tuyển dụng khác nhau, như trang web tuyển dụng, mạng xã hội, hoặc sự kiện tuyển dụng. Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực quảng bá và chiến lược tuyển dụng.
 • Chỉ số đánh giá thị trường lao động: Đánh giá mức độ cạnh tranh và xu hướng trên thị trường lao động, giúp nhận định những điểm mạnh và yếu của chiến lược tuyển dụng mass.

Có nhiều chỉ số khác nhau giúp bạn có thể đánh giá hiệu suất tuyển dụng mass của doanh nghiệp đang ở mức như thế nào. Tùy theo mục đích đánh giá, đặc thù doanh nghiệp mà bạn nên lựa chọn chỉ số theo dõi phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, dù dùng chỉ số đánh giá hiệu suất nào thì mục đích đánh giá tuyển dụng mass cốt lõi vẫn hướng tới việc giúp quá trình tuyển dụng được liên tục tối ưu hoá, đạt hiệu quả cao nhất.

Đánh giá hiệu suất tuyển dụng mass chuẩn xác giúp bạn hoạch định được phương hướng tối ưu hoá
Đánh giá hiệu suất tuyển dụng mass chuẩn xác giúp bạn hoạch định được phương hướng tối ưu hoá

Xem thêm: 7 tiêu chí đánh giá hiệu quả tuyển dụng – Bí quyết chiêu mộ nhân tài

Xu hướng ứng dụng ATS và AI trong tuyển dụng mass

Tích hợp, ứng dụng hệ thống quản lý ứng viên (ATS) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình tuyển dụng mass đang trở thành một xu hướng quan trọng, mang lại nhiều lợi ích về hiệu suất và tối ưu hóa quy trình như:

 • Tối ưu hoá quy trình tuyển dụng: ATS và AI giúp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng mass bằng cách tự động hóa nhiều công việc như đăng tin tuyển dụng, sàng lọc ứng viên và gửi thông báo. Điều này giúp giảm thời gian và công sức cho đội ngũ tham gia vào quy trình tuyển dụng mass.
 • Sàng lọc hồ sơ tự động: Hệ thống ATS sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện sàng lọc tự động hồ sơ ứng viên. Các thuật toán AI có thể phân loại ứng viên dựa trên yêu cầu công việc và thông tin trong hồ sơ, giúp tăng cường chất lượng và tính đồng nhất của việc sàng lọc.
 • Chatbot tương tác: Chatbot được tích hợp vào trang web tuyển dụng hoặc ứng dụng di động để tương tác với ứng viên. Chatbot có thể cung cấp thông tin về vị trí tuyển dụng, thu thập thông tin cơ bản từ ứng viên, và thậm chí thực hiện vòng phỏng vấn sơ bộ.
 • Tích hợp làm việc nhóm: Hệ thống ATS có thể tích hợp tính năng làm việc nhóm, cho phép các nhà tuyển dụng và bộ phận quản lý nhân sự làm việc chung trên cùng một nền tảng để đánh giá và chọn lựa ứng viên một cách hiệu quả.
 • Phân tích dữ liệu tuyển dụng (Recruitment Analytics): Công nghệ AI được sử dụng để phân tích dữ liệu tuyển dụng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hiệu suất của chiến lược tuyển dụng mass. Phân tích này có thể cung cấp thông tin về nguồn tuyển dụng hiệu quả, tỷ lệ chấp nhận và các chỉ số khác.
 • Tương tác nền tảng di động: ATS và AI giúp ứng viên dễ dàng nộp đơn ứng tuyển, theo dõi tình trạng ứng tuyển và nhận thông báo. Điều này làm tăng sự thuận tiện cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng.
 • Nhập hồ sơ ứng viên tự động: ATS có khả năng nhập hồ sơ ứng viên tự động dựa trên thông tin từ CV và các nguồn dữ liệu khác. Điều này giúp giảm thời gian nhập liệu và đảm bảo tính chính xác của thông tin.
 • Hỗ trợ quyết định tuyển dụng: Công nghệ AI cung cấp dữ liệu và thông tin chi tiết về ứng viên để hỗ trợ quyết định tuyển dụng. Các nhà tuyển dụng có thể dựa vào thông tin này để chọn lựa những ứng viên phù hợp nhất.
SHiring - Giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao
SHiring – Giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao

SHiring – Giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao hoàn toàn có thể giúp nhà tuyển dụng cũng như ứng viên có trải nghiệm tối ưu trong quá trình tuyển dụng mass với các tính năng, công nghệ ưu việt như:

 • Công nghệ trích xuất CV (CV Parser)
 • Quản lý CV tập trung
 • Phân quyền quản lý CV theo CV Pool
 • Tạo tin tuyển dụng và hiển thị trên CareerSite
 • Quản lý đợt tuyển & Vị trí đang tuyển dụng
 • Quản lý quy trình tuyển dụng
 • Báo cáo và phân tích chuyên sâu kết quả tuyển dụng
 • Thiết lập và phân quyền người dùng trong workspace
 • Tích hợp với các dịch vụ thứ 3

Xem thêm: Đập hộp 9 tính năng của SHiring – Quản trị Tuyển dụng hiệu suất cao

Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, mở rộng nhanh chóng của các doanh nghiệp thì tuyển dụng mass – hình thức tuyển dụng hàng loạt, số lượng lớn cho cùng một vị trí công việc ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuyển dụng mass hoàn toàn có thể đóng góp trực tiếp vào sự thành – bại của các kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh hay vận hành doanh nghiệp.

Hy vọng những chia sẻ của SHiring về tuyển dụng mass là gì, giải pháp tổng thể tuyển dụng mass hiệu quả hữu ích và là những gợi mở tốt dành cho bạn. Đặc biệt, SHiring – Giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao hoàn toàn có thể đồng hành và cùng đội ngũ của bạn tuyển dụng mass hiệu quả hơn.

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ SHiring ngay hôm nay để nhận được những tư vấn về tuyển dụng mass cũng như giải pháp tổng thể triển khai tuyển dụng mass.

SHiring – Giải pháp quản trị tuyển dụng hiệu suất cao